"Wij snappen dat onze klanten willen verduurzamen en helpen hen hier graag bij"
Energiespecialist bij MAIN

Disclaimer MAINpoort

Met MAINpoort heeft u inzicht in uw energieverbruik van uw bedrijfspand(en). MAINpoort bestaat uit een dongle die wordt aangesloten op uw slimme meter en een app die u inzicht geeft in uw verbruik. Op het gebruik van MAINpoort zijn deze voorwaarden van toepassing en de Verklaring toestemming voor gegevensverwerking MAINpoort

De installatie en het gebruik van MAINpoort is kosteloos en het gebruik is voor eigen rekening en risico. MAIN Energie geeft u een niet-overdraagbare licentie tot gebruik van MAINpoort. U kunt MAINpoort onbeperkt gebruiken. MAIN Energie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de installatie, het gebruik, mogelijke storingen of onjuistheden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MAIN Energie, haar medewerkers of betrokken derden. Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in MAINpoort of deze voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor u deze heeft ontvangen. Houd het dongle-nummer geheim, aangezien het dongle-nummer kan worden gebruikt om uw verbruiksgegevens in te zien.

De app wordt u kosteloos aangeboden, maar het gebruik van uw tablet, smartphone of ander digitaal apparaat kan kosten met zich meebrengen.

Het is niet toegestaan om de app of een deel van de app op enige manier ter beschikking van een derde te stellen, te kopiëren of te wijzigen. Het is niet toegestaan om (te proberen) de broncode van de app over te nemen, de app te vertalen naar een andere taal of er een afgeleide versie van te maken. De app zelf en alle daarmee verbonden rechten zijn eigendom van MAIN Energie en/of diens toeleveranciers.

De app toont u het verbruik van elektriciteit en/of gas vanaf het moment van installatie van MAINpoort en installatie van de app.

Hoewel de informatie die via de app wordt verstrekt met de grootste zorgvuldigheid tot stand komt, kan het voorkomen dat de informatie onjuistheden bevat of niet tijdig geactualiseerd wordt. Het werkelijk af te rekenen energieverbruik kan afwijken. In de app is niet zichtbaar dat ook vaste leveringskosten (administratiekosten), netbeheerkosten en overheidsheffingen in rekening worden gebracht. MAIN Energie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade als gevolg van het beschikbaar stellen van informatie via de app, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MAIN Energie, haar medewerkers of betrokken derden.

U zorgt er zelf voor dat anderen geen toegang krijgen tot de app die hiervoor niet uw toestemming hebben. Sla uw wachtwoord niet in of bij uw tablet, smartphone of ander digitaal apparaat op.

MAIN Energie behoudt zich het recht voor om de app op elk moment te wijzigen zonder u daarover vooraf te informeren. Indien MAIN Energie zo besluit, kan de app offline worden gehaald. MAIN Energie is te allen tijde gerechtigd om gegevens te verwijderen en/of gebruik van de app stop te zetten. Indien u niet langer klant bent, kunt u geen gebruik meer maken van de app.

De bescherming van (persoons)gegevens wordt geregeld in de Verklaring toestemming voor gegevensverwerking MAINpoort.

Als u geen gebruik meer wilt maken van de app dan kunt u de applicatie(s) verwijderen van uw tablet, smartphone of ander digitaal apparaat. Voor het intrekken van de Verklaring toestemming voor gegevensverwerking via MAINpoort (zie hieronder) en beëindiging van het gebruik van de slimme meter dient u contact op te nemen met MAIN Energie, bijvoorbeeld via uw accountmanager.

Deze disclaimer kan worden gewijzigd. Na een wijziging zal een herziene versie van de disclaimer in de app worden geplaatst.

Menu