"Als energiepartner helpen wij onze klanten met het verduurzamen van hun onderneming."
Rob MosselCommercieel Directeur bij MAIN

Energie leveren is een zaak van ons allemaal.

Wij leveren energie aan voornamelijk zakelijke klanten. Een onmisbare component om te kunnen ondernemen. Dat levert Nederland als economie veel op, maar heeft ook de nodige effecten op mens en milieu. Het uitgangspunt van MVO is het streven naar een balans tussen de drie p’s van Planet, People en Profit. Ons bedrijf ziet in ‘People en Planet’-vraagstukken vooral kansen voor nieuwe producten, diensten of processen die zowel het milieu, de mens als de onderneming ten goede komen.” Rob Mossel, CCO MAIN Energie.

PLANET

Als bedrijf stelt MAIN Energie alles in het werk om de footprint zo minimaal mogelijk te laten zijn.

  • MAIN Energie biedt haar klanten de optie tot het afnemen van groene elektriciteit. Ook stimuleert MAIN Energie eigen opwek van energie. Wij lichten opwekkers van eigen energie voor en betalen een bovengemiddelde vergoeding voor teruglevering van energie. Want elektriciteit opgewekt door zonnepanelen, windmolens, biomassa en andere duurzame opwekkingsmethoden zijn schoner voor het milieu.
  • In ons streven dat onze klanten zo efficiënt en duurzaam mogelijk met de ons geleverde energie omgaan, kunnen zij gratis gebruik maken van onze mijinMAIN omgeving. Daarmee heeft een klant real-time inzicht in het energieverbruik. Hierdoor kunnen klanten maatregelen nemen om hun energieverbruik te optimaliseren. Hún energieverbruik en ónze footprint daardoor zal verminderen.
  • MAIN Energie behoort tot de eerste Nederlandse energieleveranciers die hun groenadministratie extern laten controleren. Deze controle is een onderdeel van onze Groene Strategie om transparant te zijn over de herkomst van elektriciteit en gas. Op deze manier dragen wij met onze producten, diensten en werkwijze bij aan een beter klimaat en aan de wereldwijd gestelde klimaatdoelstellingen.

Behalve het energieverbruik van onze klanten, houden wij ons eigen energieverbruik continue tegen het licht en voeren, waar mogelijk, energiebesparende maatregelen door. Onze eigen bedrijfsvoering voltrekt zich intussen praktisch paperless en onze facturering geschiedt geheel digitaal. Andere maatregelen zoals klimaatcontrole, spaarverlichting en tijdschakelaars dringen ons eigen energieverbruik nog verder terug.

Onze CO2 compensatie

  • CO2-neutraal energieproject Gujarat, India
    Door dit project wordt op een CO2-neutrale wijze bijgedragen aan de groeiende vraag naar energie in India. Door middel van windmolens wordt CO2-neutrale energie opgewekt.
  • Minister Stein 4, Duitsland
    In dit project wordt het koolgas van de verlaten ‘Minister Stein’ mijn gebruikt om elektriciteit te genereren. Tegelijkertijd worden hiermee de negatieve gevolgen op het milieu van de verlaten mijn ingeperkt.

Stakeholder overleg

MAIN Energie is voortdurend in overleg met haar leveranciers, collega-bedrijven en klanten over de wijze waarop de producten worden afgenomen en op welke wijze er duurzamer geleverd kan worden. Deze dialoog verloopt één op één of via beroepsverenigingen, zoals NEDU en EnergieNed.

Jaarlijks voert MAIN Energie een klanttevredenheidsonderzoek uit onder al haar klanten. Deze worden bevraagd over onderwerpen als kwaliteit van onze dienstverlening, facturatie en contactmomenten. In 2018 gaven zij ons een 8,4.

PEOPLE

Ons personeel is onze belangrijkste asset. Daarom is gezond en tevreden personeel van groot belang. Persoonlijke aandacht is essentieel om een optimaal resultaat te bereiken. Een significant deel van onze werknemers is ouder dan 40 jaar, waarvan een aantal herintreders. MAIN Energie maakt vanzelfsprekend geen onderscheid tussen geslacht, afkomst, religie en leeftijd. In het sociaal jaarverslag van 2014 werd geconstateerd dat het percentage vrouwen achterbleef bij het aantal mannen werkzaam bij MAIN Energie. Sinds 2015 is hier meer aandacht aan besteed door onze recruiters. Het ziekteverzuimpercentage ligt met 1,87% ruim onder het landelijk gemiddelde van 3,9%., iets waar wij veel waarde aanhechten. Het faciliteren van aanvullende opleidingen en het verstrekken van vers fruit aan collega’s maken prominent deel uit van ons HR-beleid.

Nauwe betrokkenheid van het personeel bij de introductie van nieuwe MAIN Energie producten is van groot belang. Daartoe worden voorafgaand aan de introductie klankbord bijeenkomsten met de werknemers georganiseerd. Waarvan de uitkomsten worden gewogen en verwerkt door een onafhankelijke externe partij.

Sociale betrokkenheid.

Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als landelijk energieleverancier doneert MAIN Energie met grote regelmaat aan goede doelen. Onder andere: de MAIN Energie Business Challenge voor Make-a-Wish Nederland,  Stichting Het Babyhuis, diverse (paralympische) sporters, Stichting de Zeesleepboot, lokale sponsoring en andere initiatieven.

PROFIT

MAIN Energie rapporteert ook extern over haar manier van duurzame bedrijfsvoering. In dit kader heeft MAIN Energie het Global Reporting Initiative (GRI) omarmd. MAIN Energie legt aan de hand hiervan verantwoording af over haar resultaten op het gebied van duurzaam ondernemen. Hiermee is ons bedrijf transparant volgens internationaal gerespecteerde normen, onder andere op het gebied van ketenverantwoordelijkheid, stakeholderdialoog en sociale aspecten.

Het jaarverslag is overeenkomstig GRI opgesteld.

Menu