Privacyverklaring

Wijzig mijn cookievoorkeuren

Algemeen

Indien u een leveringsovereenkomst heeft met MAIN Energie, contact heeft (gehad) met één van onze medewerkers, u zich aanmeldt voor een (e-mail)nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruikmaakt van onze diensten, uw gegevens invoert op de website of anderszins contact heeft met MAIN Energie, kunnen de door u verstrekte gegevens worden vastgelegd.

Verwerking persoonsgegevens

MAIN Energie hecht veel waarde aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit voor de uitvoering of nakoming van de overeenkomst noodzakelijk is. We houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens en straks de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van MAIN Energie en door haar ingeschakelde derden onder verantwoordelijkheid van MAIN Energie, voor zover dat uit hoofde van hun functie of opdracht noodzakelijk is.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

MAIN Energie B.V.
Postbus 1094
1000 BB Amsterdam

MAIN Energie B.V.
Stammerkamp 1
1112 VE Diemen

(Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34185989)

Doel gegevensverwerking

We gebruiken deze gegevens enerzijds voor het aangaan of de uitvoering van overeenkomsten en (verbetering van) onze dienstverlening. Denk hierbij aan het sturen van facturen, het opmaken van de eindafrekening en om uw vragen over een product of dienst in behandeling te nemen. Anderzijds gebruiken wij deze gegevens om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten en om u gerichte aanbiedingen te kunnen doen.

Surfgedrag

We houden gegevens bij over het surfgedrag op onze website. Hierdoor kunnen we de site steeds beter inrichten. Ook kunnen we u zo gericht informeren over producten en diensten van MAIN Energie. Lees hier meer over cookies.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met onze binnendienst, klantenservice en debiteurenafdeling worden opgenomen ten behoeve van onze dienstverlening en uitvoering van gemaakte afspraken. De opnames worden niet langer bewaard dan (wettelijk) strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Links naar andere websites

Op de website van MAIN Energie vindt u links naar andere websites. We zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonlijke gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende site.

Beveiliging en bewaartermijn

We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en hebben maatregelen genomen om deze te beveiligen. We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Gegevensverstrekking aan derden

Gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit voor de uitvoering of nakoming van de overeenkomst noodzakelijk is.

Uw privacyrechten

Te allen tijde en zonder kosten zal MAIN Energie inzicht geven in de persoonsgegevens die door MAIN Energie zijn geregistreerd en op verzoek worden deze gegevens desgewenst aangepast. U heeft hiernaast het recht op wissing, het recht op beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om een klacht in te dienen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van MAIN Energie via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wilt maken kan dat schriftelijk via:

MAIN Energie
T.a.v. Klantteam
Postbus 1094
1000 BB AMSTERDAM

Stuur een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee, zodat wij kunnen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt.

Wijzigingen Privacybeleid

MAIN Energie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen.

Vragen

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via

Tel: 088 – 08 09 100

Menu